استانداری ایلام

مدیرکل امور اداری و مالی

 

عبادالله باقری

فوق لیسانس علوم سیاسی

سوابق اجرایی:

     .     کارشناس امور اداری و مالی

     .     کارشناس مسئول امنیتی و انتظامی

     .     معاون مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری

     .     مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری

     .     مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها