استانداری ایلام

دفتر استاندار و اداره روابط عمومی

((اهداف و وظایف اداره کل حوزه استاندار ))

-انجام امور مربوط به برقراری ارتباط با واحد های استانی دستگاه های دولتی در جهت تسریع در وظایف و مأموریتهای محوله

-ایجاد زمینه های لازم برای انجام برنامه برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر وظایف و فعالیت هایی که بر اساس تشکیلات استانداری ها لازم است در حوزه استاندار انجام پذیرد.

-اعمال مدیریت و هماهنگی در فعالیت های واحد های زیر مجموعه استاندار.

-انجام پشتیبانی حوزه استاندار و برقراری ارتباط با حوزه مدیریت داخلی استانداری و سایر دستگا های اجرایی و سازمانها و نهاد های استان.

-انجام وظایف و امور مربوط به تشریفات و استقبال از مقاماات کشوری و لشکری و مهمانان خارجی.

برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم دررابطه با فرمانداری ها و بخشداری ها و دهیاری های استان.

 

((اهداف و وظایف اداره روابط عمومی وامور بین الملل))

-تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به مصاحبه های مطبوعاتی ،رادیوئی و تلویزیونی و سخنرانی های استاندار و دیگر مقامات استانداری با توجه به خط و مشی های تعیین

-تهیه و تنظیم برنامه های ....و بازدیها با همکاری واحد های مربوط .

-ایجاد حسن روابط بین کارکنان و مسئولین استانداری از طریق تشکیل جلسات و برپایی سخنرانی ها با همکاری واحد های ذیربط.

-برقراری و ارتباط مستمر با واحد  روابط عمومی ریاست جمهوری و وزارت کشور بمنظور ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست ها و خط و مشی های کاری در استاان .

-برقراری و ارتباط مستمر با روابط عمومی دستگا های اجرایی و نهاد های انقلاب اسلامی در سطح استان به منظئر ایجاد هماهنگی و ابلاغ سیاست هاو خط و مشی های ابلاغی در زمینه وظایف مربوط.

-تماس مستمر و مداوم با ائمه جمعه و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بمنظور کسب نظرات مشورتی در رابطه با مسائل مختلف استان و همچنین مشکلات مبتلا به مردم درحوزه انتخابیه و انعکاس آن به مقامات اجرایی استان.

-بررسی جراید و ارائه اخبار و مطلب مهم به دفتر استاندار .

-برنامه ریزی بمنظور ایجاد و تأسیس و نگهداری کتابخانه ای متناسب با نیاز فعالیت های واحد های مختلف استانداری.