استانداری ایلام

دفتر امور بانوان و خانواده

شرح وظایف

-      انجام مطالعات وتحقيقات لازم درخصوص وضعيت مسائل ومشکلات امورخانواده وبانوان درابعاد زندگي فردي، خانوادگي واجتماعي وجهت دهي آنان به سوي سياست هاي کلان جمهوري اسلامي ايران.

-      ارتباط مستمر با دفتراموربانوان حوزه وزارت کشور واجراي خط مش ها، سياستها ودستورالعمل هاي ابلاغي وارائه گزارشهاي لازم در چارچوب وطايف محوله.

-      مطالعه وشناخت امکانات وتسهيلات مختلف فرهنگي، اجتماعي ، اقتصادي استان وبرنامه ريزي جهت استفاده وبهره برداري امکانات مذکور.

-      مطالعه وبررسي قوانين ومقررات مربوط به زنان به منظور يافتن راه حل هاي مناسب براي رفع تنگناهاي اجتماعي، فرهنگي واقتصادي زنان.

-      مطالعه، بررسي وبرنامه ريزي مناسب جهت فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي آموزش وبالا بردن سطح کارايي ودانش عمومي خانواده ها وبانوان .

 -     مطالعه وبررسي وتدوين شيوه هاي سازماندهي خانواده ها وبانوان جهت مشارکت درفعاليتهاي فرهنگي ، اجتماعي وسياسي وتعقيب آنها.

-      برقراري ارتباط مستمر با دستگاههاي اجرائي وسازمان ها ونهادهاي ذيربط استان دراموربانوان به منظور تبادل نظر وآگاهي از طرح ها وبرنامه ها وايجاد هماهنگي درجهت رفع مسائل ومشکلات زنان دراستان

-      پيگيري درزمينه نيازهاي اعتباري براي اجراي طرح ها وبرنامه هاي مربوط به امورخانواده وزنان دراستان با همکاري دستگاههاي ذيربط.

-      فراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت کشور در ارتباط با مسائل خانواده وبانوان سراسر کشور از طريق استاندار وفرمانداران وساير دستگاههاي ذيربط استان.

-      تعيين مسائل ومشکلات اجرايي برنامه هاي اجتماعي ورفاهي خانواده ها وبانوان وپيگيري از طريق مسئولين ذيربط تا رفع مشکلات.

-      نظارت وپيگيري در زمينه تشکيل وتأسيس و نحوه فعاليت کانونهاي فرهنگي و اجتماعي خانواده و بانوان به منظور توسعه مشارکت زنان در عرصه هاي مختلف.