استانداری ایلام

لیست شماره تماس معاونت سیاسی

لیست شماره تماس معاونت سیاسی

 

شماره مستقیم

فکس

داخلی

معاونت سیاسی

08433332750

08433332750

 1032

دفتر سیاسی انتخابات

----------

-------------

1575

دفتر امنیتی انتظامی

----------

-------------

1278

دفتر امور اجتماعی  و فرهنگی

08433335300

08433335300

1590

مدیریت امور اتباع و مهاجرین خارجی

08433344468

08433344468

1557