استانداری ایلام

لیست شماره تماس معاونت امور عمرانی

لیست شماره تماس معاونت امور عمرانی

 

شماره مستقیم

فکس

داخلی

معاونت هماهنگی امور عمرانی

08433338012

08433338012

 1024

اداره کل مدیریت بحران

08433350105

08433350150

1367

دفتر امور روستایی

08433331051

08433331051

1245

دفتر امور شهری و شوراها

08433330190

08433338373

1570

دفتر فنی

08433335310

08433335310

1256