استانداری ایلام

شرح وظایف امور اداری و مالی

 

شرح وظایف

- انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری، فرمانداریها و بخشداریهای تابعه در حدود قانونی تفویض شده

- انجام تشریفات قانونی استخدام و اقدام در تهیه و صدور احکام استخدامی در حدود اختیارات تفویض شده

- اقدام در تکمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی کارکنان و تهیه خلاصه پرونده کارکنان

- اقدام در اجرای مقررات انضباطی کارکنان

- تهیه و صدور احکام مرخصی های کارکنان حدود قوانین و مقررات مربوط

- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه تشکیل کمیته مربوطه

- تهیه و صدور احکام انتقال، انتصابات و مأموریت مستخدمین در حوزه استانداری بر اساس قوانین و مقررات

- بررسی و اقدام در زمینه امور پرسنلی ،بازنشستگان و موظفین

- تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا (اعم از مستمر یا غیرمستمر)در مورد مستخدمین استانداری و واحدهای تابعه

- ایجاد تسهیلات لازم به منظور تأمین رفاه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه

- ابلاغ مصوبات، بخشنامه ها و دستورات اداری استاندار به واحدهای مربوطه

- ارسال و دریافت فاکس و مکاتبات مربوط به استاندار

- دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره

- تفکیک و ارجاع نامه های رسیده به واحدهای مربوط و پیگیری در این زمینه بمنظور تسریع در جریان امور

- انجام امور ماشین نویسی و تکثیر اوراق و نامه های اداری استانداری

- بایگانی و نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارک و اوراق عادی استانداری

- نگاهداری دفاتر اعتبارات و تأمین هزینه ها براساس اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد و برنامه

- انجام امور دریافت ها و پرداخت های مستمرو غیرمستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله های رسیده

- تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینه های مستمر و غیرمستمر استانداری و ثبت ارقام هزینه در دفاتر مربوط

- تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان

- اقدام در صورت وجوه اعتبارات براساس درخواست های صادر شده

- انجام وظایف مربوط به قانون تسجیل طبق قانون محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده

- رسیدگی به اسناد هزینه از نظر تکمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه

- تهیه فهرست مطالبات کارکنان از بابت هزینه سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط

- نگاهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات دیون و تهیه گزارش لازم

- بررسی و تهیه لوازم مورد نیاز و انجام تعمیرات ساختمان و اموال و اثاثیه استانداری طبق مقررات و حدود اعتبارات

- خرید و توزیع لوازم و ابزار و وسایل مورد نیاز واحدهای تابعه

- تهیه و تنظیم ونگاهداری حساب انبار و اسناد خرید

- تنظیم سرویس تلفن، روشنایی و تأسیسات و برنامه کارخدمتگزاران، رانندگان و نگهبانان و برنامه کشیک در غیر ساعات اداری و نظارت بر نحوه کار آنها

- مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثیه استانداری و پیشگیری  از بروز آتش سوزی و سایر اتفاقات

- انجام امور مربوط به وسائط نقلیه و حمل ونقل استانداری و واحدهای تابعه