استانداری ایلام

شرح وظایف دفتر امور شهری و شوراها

 

شرح وظایف

- مطالعه و بررسی وضع شهرهای استان از نظر تاسیسات وتسهیلات رفاهی به منظور شناخت وتعیین نیازهای مالی وخدماتی شهرها ی استان.

- همکاری با واحد برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در زمینه تهیه وتنظیم معیارها وضوابط لازم برای تعیین الویت های طرح های عمرانی در شهرها.

- بررسی طرح های عمرانی شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور وهمچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام میگیرد با همکاری دفتر فنی .

- مطالعه وبررسی در مورد منابع درآمد شهرداریها به منظور ارائه خط مشی واتخاذ روشهایی در جهت ارتقاءسطح درآمد شهرداریها وخودکفایی آنها.

- نظارت بر برنامه های عمرانی وگزارشگیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی شهرها وعنداللزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به سازمانهای اجرائی مربوطه به منظور رفع موانع با همکاری دفتر فنی.

- بازرسی از اقدامات عمرانی در سطح شهرهاوتهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذیربط.

- بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای شهروپیشنهادات شهرداریها در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی واعتباری.

- صدوردستورالعمل های لازم به شهرداریها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرح های عمرانی از نظر مالی واعتباری.

- بررسی نیازهای مالی شهرداریها وانجام امور مربوط به حسابرسی آنها.

- نظارت بر انجام امور پرسنلی واستخدام شهرداریها .

- مراقبت در امور راهنمایی ورانندگی واتوبوسرانی وتاکسیرانی وموسسات حمل ونقل.