استانداری ایلام

شرح وظایف دفتر سیاسی انتخایات

 

شرح وظایف

 

-      تشکیل ستاد انتخابات استان و تهیه ملزومات و تجهیزات برگزاری انتخابات

-      برگزاری دوره های آموزشی توجیهی انتخابات

-      برگزاری دوره های آموزشی برای فرمانداران و بخشداران

-      تهیه طرحها و پیشنهادات لازم برای ارتقاء مراکز دهستانها و بخش ها

-      تهیه طرح برای ایجاد شهرهای جدید

-      تشکیل جلسات کمیسیون دانشجویی (دبیر کمیسیون)

-      تشکیل جلسات کمیسیون کارگری (دبیر کمیسیون)

-      صدور مجوز برای تشکیل و فعالیت احزا با هماهنگی وزارت کشور

-      صدور مجوز برای تشکیل NGO با هماهنگی وزارت کشور

-      براگزاری همایش فرمانداران و بخشداران

-      تهیه گزارش و انعکاس وقایع حوزه سیاسی به مرکز

-      پیگیری امور مربوطه به انتصابات حوزه سیاسی

-      نظارت بر عملکرد فرمانداریها و بخشداریها