استانداری ایلام

نمایش نتیجه نظرسنجی :همکاری و مشارکت مردم در طرح مبارزه با ویروس کرونا در استان را چگونه می دانید؟

همکاری و مشارکت مردم در طرح مبارزه با ویروس کرونا در استان را چگونه می دانید؟


  • زیاد -- 30000رای
  • زیاد -- 30000رای
  • بسیار خوب -- 152رای
  • خوب -- 45رای
  • معمولی -- 72رای
  • بد -- 48رای
  • خیلی بد -- 220رای