استانداری ایلام

نمایش نتیجه نظرسنجی :همکاری و مشارکت مردم در طرح مبارزه با ویروس کرونا در استان را چگونه می دانید؟

همکاری و مشارکت مردم در طرح مبارزه با ویروس کرونا در استان را چگونه می دانید؟


  • بسیار خوب -- 39رای
  • خوب -- 10رای
  • معمولی -- 14رای
  • بد -- 13رای
  • خیلی بد -- 43رای